Σχετικά με παράδοση τίτλων σπουδών (πτυχίων, ΔΜΣ, ΔΔ) στους αποφοίτους του Τμήματος

Σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης των τίτλων σπουδών στους αποφοίτους του Τμήματος και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ 22.3.2020 (ΦΕΚ 986) ΚΥΑ περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια από 23.3.2020 και ώρα 6.00 π.μ έως 6.4.2020 και ώρα 6.00 π.μ, υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου.

Περαιτέρω, ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης τα ενδιαφερόμενα άτομα θα χρειαστούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί το ενδιαφερόμενο άτομο να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την περίπτωση αποστολής τίτλων σπουδών (πτυχίων, διπλωμάτων, Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΔΜΣ, Διδακτορικών Διπλωμάτων-ΔΔ), η διαδικασία διαμορφώνεται, εναλλακτικά, ως ακολούθως:

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το ενδιαφερόμενο άτομο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω:

  1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει το ίδιο το ενδιαφερόμενο άτομο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφονται τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ __________________

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο, δίπλωμα, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτορικό Δίπλωμα) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου __________________(Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ. Φοιτητή __________________ και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο __________________(π.χ., Σεπτεμβρίου 2019).

Επισυνάπτω στο παρόν μήνυμα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου μου.

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

Skip to content