Ακαδημαϊκή Φυσιογνωμία

Αρχική / Ακαδημαϊκή Φυσιογνωμία

Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004) και άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία, δεχόμενο τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Το Τμήμα, που λειτούργησε αρχικά στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ανώτατης Παιδείας, έχει έδρα την πόλη του Αγρινίου και αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (ΦΕΚ 138/22-7-2004), το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της και να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.

Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα αποβλέπει ιδίως:

  • στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,
  • στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα,
  • στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο και προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

  • Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων
  • Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Το ετήσιο εκπαιδευτικό έργο διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό και στο κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των εξετάσεων, καθορίζονται από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο αριθμός των κατά έτος εισακτέων στο Τμήμα και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται στις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του τμήματος για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διαδραματίζει το ότι το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών χαρακτηρίζεται από ιδιοπροσωπία σε σχέση με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας. Το Τμήμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας τη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων με τις νέες τεχνολογίες. Η διαχείριση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και η σύνδεσή του με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί αντικείμενο πανεπιστημιακής έρευνας και προβληματισμού με εντυπωσιακή αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε διεθνές επίπεδο από διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας την ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η δική μας.

 

Skip to content