Βάσεις Δεδομένων

Υ304 Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκων: Γρηγόρης Μπεληγιάννης

Ορισμός και αρχιτεκτονική συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Στάδια σχεδίασης βάσης δεδομένων. Είδη Μοντελοποίησης Δεδομένων (Ιεραρχικό-Δικτυωτό-Σχεσιακό). Μοντελοποίηση δεδομένων με τη χρήση του μοντέλου Οντοτήτων-Σχέσεων (E-R model). Δομή αρχείων – Πίνακες – Σχέσεις – Views – Indexing. Η γλώσσα SQL. Σύγχρονες υλοποιήσεις- Εξέταση και σύγκριση ευρέως χρησιμοποιούμενων συστημάτων Βάσεων Δεδομένων για προσωπική χρήση (Access – MySQL – Filemaker). Εργαστήριο: Σχεδιασμός απλών εφαρμογών με τη χρήση Microsoft Access και MySQL.

 Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [13619]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, JEFFREY D. ULLMAN, JENNIFER WIDOM Λεπτομέρειες
Skip to content