Προκήρυξη ΠΜΣ

Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής 20 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1626Β/10.05.2018. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 4 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πληροφορικής, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όριο για τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται ο χαρακτηρισμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (6,5).

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να πιστοποιήσουν την καλή γνώση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εισαγωγής (σε ηλεκτρονική μορφή doc ή pdf – επισυνάπτεται και στην ανακοίνωση της προκήρυξης)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους ή ισοδύναμων πτυχίων
 • Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • 2 συστατικές επιστολές

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους 20 πρώτους λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

 1. την επίδοση σε γραπτές εξετάσεις*
 2. το βαθμό πτυχίου,
 3. τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.,
 4. την προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών),
 5. την τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Μ.Δ.Ε.

*Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις αποτελεί απαραίτητο κριτήριο επιλογής και προϋπόθεση για τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης του υποψηφίου.

Η επίδοση στα ανωτέρω θα βαθμολογείται (με άριστα το 10) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές:

α. Βαθμός πτυχίου (ΒΠ) συντελεστής: 3 (ΒΠ x 3)

β. Βαθμός σχετικών μαθημάτων (ΣΜ) συντελεστής: 1 (ΣΜ x 1)

γ. Συνέντευξη (ΣΤ) συντελεστής: 2 (ΣΤx 2)

δ. Επίδοση σε γραπτές εξετάσεις (ΒΕ) συνετελεστής:3 (ΒΕ x 3)

δ. Άλλα προσόντα (ΑΠ) συντελεστής: 1 (ΑΠ x 1)

Για την εξυπηρέτηση της διεπιστημονικής συνεργασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών, θα γίνει πολυσυλλεκτική επιλογή των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΔΠΠΝΤ του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής από τη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm καθώς και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας υποβολής (16/11/2018).

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης, τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2610962632, 2610962633 και 2610962636.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 26410731 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτριος Δαμάσκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Skip to content