Δαμάσκος Δημήτρης

Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Σπουδές

  • Πτυχίο από το Tμήμα Aρχαιολογίας και Iστορίας της Tέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990
  • Διδακτορικό δίπλωμα από το Eλεύθερο Πανεπιστήμιο του Bερολίνου (Freie Universitat Berlin). Τίτλος διατριβής: Untersuchungen zu hellenistischen Kultbildern (Έρευνες στα ελληνιστικά λατρευτικά αγάλματα), 1997
  • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Kλασική Aρχαιολογία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι

  • Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας. Τόμος Α’ (Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών σπουδών αρ. 15, Θεσσαλονίκη 2013, ISBN: 978-960-9726-04-7).
  • Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Π. Καραναστάση – Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας (Θεσσαλονίκη 2012. ISBN: 978-960-12-2084-0)

Άρθρα

  • Free-standing and relief sculpture, in: T. J. Smith – D. Plantzos (eds), A Companion to Ancient Greek Art (Wiley-Blackwell Publications, 2012) 105-131
  • Archäologie und Nationalidentität in Griechenland: Aspekte einer Wechselwirkung, E. Kocziszky (ed.), Ruinen in der Moderne. Archäologie und die Künste (Berlin 2011) 75-88
  • Zur athenischen Porträtplastik der Spätantike. Ein wiederverwendeter Kopf im Benaki Museum, Athen, στο: V. Gaggadis-Robin et al. (επιμ.), Actes du Xe Colloque international sur l’Art Provincial Romain. Les ateliers de sculpture régionaux: technique, style et iconographie (Arles/Aix en Provence, May 21-23, 2007) (Arles, Aix-en-Provence 2009) 263-268
  • Eine Athena-Kopie des 5. Jhs. v. Chr. im kaiserzeitlichen Athen: der Kopf NM 6694, Athenische Mitteilungen 123, 2008, 381-395
Skip to content