Πτυχιακή εργασία

ΕΕ814 Πτυχιακή εργασία

Σύμφωνα με τον κανονισμό εκπόνησης Πτυχιακών εργασιών, όπως ψηφίστηκε στις συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Τμήματος με αριθμούς 3/4-11-2011 και 4/11-11-11:

  • Η Πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
  • Αίτηση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μπορούν να υποβάλουν άτομα που βρίσκονται στο 7ο – 8ο εξάμηνο και δεν οφείλουν πάνω από πέντε (5) μαθήματα προηγούμενων ετών. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατή η πραγματοποιήση εξαιρέσεων σχετικά με τον αριθμό των οφειλόμενων μαθημάτων.
  • Η Πτυχιακή εργασία αντικαθιστά δύο μαθήματα επιλογής του 4ου έτους (ένα του χειμερινού και ένα του εαρινού εξαμήνου) και αντιστοιχεί σε έξι (6) διδακτικές μονάδες (δηλ., τρεις (3) διδακτικές μονάδες για καθένα από τα δύο μαθήματα).
  • Άτομα που φοιτούν στο Τμήμα και επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βεβαίωση σπουδών (που λαμβάνεται από τη Γραμματεία). Στην αίτηση ορίζεται ο επόπτης καθηγητής και το θέμα της εργασίας, κατόπιν συνεννόησης με μέλος ΔΕΠ. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλάβει την εποπτεία έως και οκτώ (8) εργασιών. Σε περίπτωση που μέλος ΔΕΠ έχει για εποπτεία πάνω από οκτώ (8) αιτήσεις, αποφασίζει ποιες και πόσες θα αποδεχτεί.
  • Η αίτηση υποβάλλεται στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου και εγκρίνεται σε συνεδρία της ΓΣ, η οποία ορίζει και το δεύτερο μέλος παρακολούθησης και εξέτασης της εργασίας μετά την περάτωσή της. Η εξέταση των Πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και συνιστά ανοιχτή διαδικασία. Μετά την εξέταση συντάσσεται από την (τουλάχιστον) διμελή εξεταστική επιτροπή έγγραφο προς την Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο αναφέρεται το αποτέλεσμα και η βαθμολογία.
  • Η Πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά (όχι ομαδικά).
  • Το μέγεθος της Πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ξεπερνά τις πενήντα (50) σελίδες.
Skip to content