Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει την απαραίτητη επιστημονική παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού, στη σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήμης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισμού.

To Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έλαβε πιστοποίηση (για το διάστημα 9.1.2019-8.1.2023) ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με τη λήψη πτυχίου εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακολούθηση των μαθημάτων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός διδακτικών μονάδων. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων. Στο πέμπτο (5ο) εξάμηνο σπουδών, απαιτείται η επιλογή μιας από τις Κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή:

  • Κατεύθυνση Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων ή
  • Κατεύθυνση Πολιτισμικής Πληροφορικής/Τεχνολογίας

και τα μαθήματα προς παρακολουθηση διαμορφώνονται ανάλογα με την Κατεύθυνση.

Η επανεγγραφή σε εξάμηνο και η δήλωση μαθημάτων αποτελούν διαφορετικές διαδικασίες.

Επανεγγραφή σε εξάμηνο πραγματοποιείται στην αρχή κάθε εξαμήνου μέχρι τη λήψη πτυχίου ώστε να διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα.

Δήλωση μαθημάτων επαναλαμβάνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου μέχρι τη λήψη πτυχίου ώστε να διατηρείται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Τμήματος.

Πραγματοποιούνται σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται από το Τμήμα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Άτομα που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

(Σχ.: Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών, 530/25648-26/10/2015)

Επανεγγραφή σε εξάμηνο και δήλωση μαθημάτων

Η επανεγγραφή σε εξάμηνο υποβάλλεται με την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και αναρτώνται στις Ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία η προθεσμία εντός της οποίας όλοι οι φοιτητές – ανεξαρτήτως έτους σπουδών – θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώσουν την εγγραφή τους και συγχρόνως να δηλώσουν τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων.

Άτομα με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2016-17 πραγματοποιούν ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (σύστημα progress). Άτομα παλαιότερων ετών εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Student Web.

Κατηγορίες μαθημάτων

Τα μαθήματα χωρίζονται σε βασικές ενότητες:

Α) Υποχρεωτικά (Υ): μαθήματα κορμού του Προγράμματος Σπουδών. Κρίθηκαν απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση των ατόμων που φοιτούν στο Τμήμα και είναι κοινά για όλα τα άτομα που φοιτούν στο Τμήμα.

Β) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ): περιλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών.

Γ) Μαθήματα επιλογής (Ε): σύνολο μαθημάτων από τα οποία μπορεί να επιλέξουν τα άτομα που φοιτούν στο Τμήμα με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.

Το μάθημα της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) παρέχεται ως υποχρεωτικό στο πρώτο (1ο) και στο δεύτερο (2ο) εξάμηνο σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από το πέμπτο (5ο) εξάμηνο σπουδών.

Το πλαίσιο ανάθεσης, παρακολούθησης, πραγματοποίησης και εξέτασης της Πτυχιακής εργασίας περιγράφεται στη συνέχεια.

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα ΑΕΙ και υπολογίζεται με βάση τους βαθμούς όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηρίων ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως διαμορφώθηκε από τον Οδηγό Σπουδών, το όνομα του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ και τον αριθμό της αίθουσας διδασκαλίας.

Κωδικοί μαθημάτων

  • Υ: μάθημα υποχρεωτικό
  • ΥΕ: μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
  • ΕΕ: μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου
  • ΕΧ: μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου
  • Π: μάθημα Κατεύθυνσης Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων
  • Τ: μάθημα Κατεύθυνσης Πολιτισμικής Πληροφορικής/Τεχνολογίας

Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η Γ.Σ. του Τμήματος στη συνεδρία αρ. 15/20.07.2015 προχώρησε στην αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, η οποία ισχύει για τα άτομα που ξεκίνησαν τις σπουδές του στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών, οι κατευθύνσεις του Τμήματος παρέμειναν δύο. Ωστόσο, οι άξονες μελέτης που τις δομούν αναθεωρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν προκειμένου να πετύχουν έργω την αιτούμενη επιστημολογική ώσμωση. Ο πρώτος άξονας αφορά τη μελέτη, επεξεργασία και διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. Στα διδακτικά/γνωστικά του πεδία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός και η μελέτη πηγών/πολιτισμικών πόρων, η σημασιολογική επεξεργασία τους, η ψηφιοποίησή τους και η μακροπρόθεσμη διατήρησή τους. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την αξιοποίηση και την αποδοτική διάχυση της πολιτισμικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. Στα διδακτικά/γνωστικά του πεδία περιλαμβάνονται η οπτικοποίηση και επικοινωνία των πηγών/πολιτισμικών πόρων, η σχεδίαση και ανάλυση υπολογιστικών προβλημάτων, η αποδοτική διαχείριση και διάχυση σε κινητά/κατανεμημένα δικτυακά περιβάλλοντα, η οικονομική αξιοποίηση και οι σχετικές με τις πηγές/πολιτισμικούς πόρους εφαρμογές. Έγινε προσπάθεια ώστε τα μελη ΔΕΠ του Τμήματος να προσφέρουν μαθήματα και στους δύο άξονες και η τελική αναλογία του αριθμού των προσφερομένων μαθημάτων να είναι ισόρροπη (36-42). Τα μαθήματα Αγγλικά Ι και ΙΙ, που διδάσκονται στο πρώτο (1ο) έτος, διατηρούν χαρακτήρα μαθημάτων γενικής παιδείας (δεν εντάσσονται σε άξονα).

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μάθημα στα 2 πρώτα έτη. Η προσθήκη του μαθήματος «Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» στο 1ο εξάμηνο σπουδών, με αντικείμενο την παρουσίαση των γωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ και το ρόλο των μαθημάτων τους στο Πρόγραμμα Σπουδών, διευκολύνει τη δημιουργία επιστημονικής ταυτότητας των ατόμων που φοιτούν στο Τμήμα κατά τα δύο πρώτα έτη και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στα δύο επόμενα έτη. Για την ομαλή υλοποίηση των στόχων και του αντικειμένου του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος, μειώθηκε το πλήθος των μαθημάτων στα δύο πρώτα έτη (6 ανά εξάμηνο, εξαιρουμένων των  μαθημάτων Αγγλικά και Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις) και διαβαθμίστηκε ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων έτσι ώστε μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα να διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, στα δύο τελευταία έτη αυξήθηκαν τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής και εντάχθηκαν σε συγκεκριμένα εξάμηνα (με γνώμονα το βαθμό εξειδίκευσης και το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο). Αρκετά μαθήματα, που χαρακτηρίζονταν υποχρεωτικά στο προηγύμενο ΠΠΣ, αποτελούν πλέον μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Η δυνατότητα επιλογής 6 έως 10 μαθημάτων (ανάλογα με το εξάμηνο ή και την κατεύθυνση) διευκολύνει την εξατομίκευση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και την προσαρμογή του στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ατόμων που φοιτούν στο Τμήμα καλλιεργώντας το έδαφος για τυχόν μελλοντικές σπουδές.

Skip to content