Διδακτορικό Δίπλωμα

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Διδακτορικό Δίπλωμα

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενά του Τμήματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των επιστημών που θεραπεύει ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του Τμήματος: ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, επιστημών τέχνης και μηχανικού, επιστημών νέων τεχνολογιών.

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου «Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτισμική Διαχείριση και Τεχνολογία» .

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα υποβάλλουν κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα παρακάτω:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
  • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
  • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα με αιτιολογημένη πρόταση αποδοχής αιτήσεων και καθορισμού επιβλέποντος. Η τελική απόφαση για αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην απόφαση για αποδοχή αιτήσεων ορίζεται και γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, που μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική. Το γενικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνονταιοι αιτήσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών είναι η προοπτική του αιτούντος για μακροπρόθεσμη και παραγωγική ερευνητική ενασχόληση με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται από το Τμήμα.

Η χρονική διάρκεια από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη.Η μέγιστη παραμονή υποψηφίων σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα 8 (οκτώ) χρόνια μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρία δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Συμπληρωματικό υλικό

Skip to content