Διδακτορικό Δίπλωμα

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Διδακτορικό Δίπλωμα

Διαδικασία Εισαγωγής στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε Διδακτορική Διατριβή

Η επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) γίνεται δύο φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, η σχετική προκήρυξη ανακοινώνεται σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπου αναφέρονται αναλυτικά:

α) ο αριθμός των θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες

β) τα γενικά επιστημονικά θέματα των διατριβών

γ) τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων

δ) οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών

ε) οι ημερομηνίες των προσωπικών συνεντεύξεων

Τα παραπάνω δεν αποκλείουν τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση αίτησης υποψηφιότητας για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα από υποψήφιο/υποψήφια ο οποίος/η οποία έχει έλθει προηγουμένως σε επαφή με μέλος/μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συζητήσει λεπτομερώς μαζί του/τους το προτεινόμενο επιστημονικό θέμα της διατριβής. Σε αυτή την περίπτωση, το μέλος/τα μέλη ΔΕΠ μεταφέρουν τη σχετική αίτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος/-η για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (σχετικό έντυπο παρέχεται από τη Γραμματεία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Δύο Συστατικές Επιστολές
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης (αν υπάρχουν)
 • Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων
 • Γραπτή Έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους o υποψήφιος/η υποψήφια επιθυμεί την εκπόνηση ΔΔ στο Τμήμα

Δεκτοί/-ές για την εκπόνηση ΔΔ γίνονται οι υποψήφιοι/-ες που πληρούν τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3685/2008) και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Ειδικότερα, ως υποψήφιοι/-ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί/-ές:

α) Πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θεωρητικών Επιστημών ή Επιστημών του Ανθρώπου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για τη συνάφεια πτυχίων από άλλα Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τα γνωστικά και ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Τμήματος.

β) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συγγενών ειδικοτήτων με τα αντικείμενα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 του Ν.2327/95 και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, μόνο αν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”. Εάν ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς”, μπορεί να γίνει δεκτός/-ή υπό τον όρο ότι θα παρακολουθήσει και θα εξετασθεί σε τρία σχετικά προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, τα οποία θα ορισθούν από τη ΓΣΕΣ (ανάλογα με το πτυχίο του/της υποψηφίου/-ας), στα οποία θα πάρει βαθμό ≥ 7,0.

Υποψήφιοι/-ες που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές μόνο κατ’ εξαίρεση στο πρόγραμμα που οδηγεί κατευθείαν σε ΔΔ (βλ. Παράγραφο Β3 παρακάτω του Εσωτερικού Κανονισμού).

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ), μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, επιλέγει τους/τις υποψήφιους/-ες που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται παραπάνω (Α3, Α4, Α5). Στη συνέντευξη εξετάζονται ουσιαστικά τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του/της υποψηφίου/-ας, όσο και η έφεσή του/της για ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Κατά τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων και κατά την κρίση της επιτροπής, οι υποψήφιοι/-ες μπορεί να υποβληθούν σε δοκιμασία κατανόησης και απόδοσης ενός ξενόγλωσσου ερευνητικού άρθρου από έγκυρο διεθνές περιοδικό.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που απαρτίζουν την ΕΜΣ καταθέτουν ατομική βαθμολογία (συνοπτικά αιτιολογημένη) για τον/την κάθε υποψήφιο/-α. Στη συνέχεια η ΕΜΣ εισηγείται στην ΓΣΕΣ τα προτεινόμενα προς εισαγωγή ονόματα.

Για τους/τις υποψήφιους/-ες εκείνους/-ες που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ, αλλά επιθυμούν την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε ΔΔ, η ΕΜΣ συντάσσει ξεχωριστή πρόταση στην οποία συνεκτιμώνται στοιχεία τους όπως τα εξής:

α) Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο της Ελλάδας ή του εξωτερικού διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους,

β) Ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις ή δεξιότητες στη χρήση προηγμένης μεθοδολογίας σε αντικείμενο σχετικό με την υπό προκήρυξη θέση,

γ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές σε αντικείμενο σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή στα Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση.

Οι υποψήφιοι/-ες που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ), εφόσον αυτό προσφέρεται από το Τμήμα, εντός της τετραετούς ελάχιστης διάρκειας των σπουδών τους (βλ. Γ1), σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008.

Ο/Η υποψήφιος/-α καταθέτει αναλυτική πρόταση, μετά από σχετική επικοινωνία και προετοιμασία με τον διδάσκοντα με τον οποίο θα συνεργασθεί (ή τους διδάσκοντες με τους οποίους θα συνεργασθούν), στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής, την προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητά του/της, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής του/της.

Η τελική επιλογή των ΥΔ γίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, η οποία καθορίζει και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την επιλογή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

Η ΓΣΕΣ αποφασίζει ποιοι από τους υποψήφιους γίνονται δεκτοί και ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του ΥΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3685/2008).

Διάρκεια σπουδών – Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

Η διάρκεια της εκπόνησης της ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, ούτε μεγαλύτερη από 12, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/2008.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η μέγιστη αυτή χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μπορεί να επεκταθεί κατά ένα χρονικό διάστημα έως και τέσσερα (4) ακόμη εξάμηνα ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της ΕΜΣ και της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Κάθε ΥΔ έχει τη δυνατότητα, προβάλλοντας σοβαρούς λόγους, να ζητήσει διακοπή των Μεταπτυχιακών Σπουδών του/της για την απόκτηση ΔΔ, για χρονικά διαστήματα που αθροιστικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Η έγκριση ή μη της διακοπής των σπουδών αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του ο/η ΥΔ απασχολείται μερικώς σε εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τμήματος. Η απασχόληση αυτή μπορεί να εξειδικεύεται στα πλαίσια της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν.2083/92. Ιδιαίτερη αμοιβή για το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται όπως προβλέπεται από το νόμο και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο.

Αλλαγή επιβλέποντα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ.

Οι ΥΔ υποχρεούνται σε υποβολή έκθεσης προόδου της ΔΔ τους στο τέλος Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, την οποία υποβάλλουν στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου την υποβάλλουν και στην ΓΣΕΣ.

Απαραίτητη για την αναγόρευση του/της υποψηφίου/-ας σε Διδάκτορα κρίνεται:

Α) Η εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής υπεράσπιση της ΔΔ

Β) Η δημοσίευση εργασίας σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή απήχησης (Impact Factor, IF), ή σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές και διεθνές κύρος, ή εργασιών σε Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση, στο αντικείμενο της ΔΔ.

Συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής

Όταν ο/η υποψήφιος/-α ολοκληρώσει το θεωρητικό και το βασικό εργαστηριακό-ερευνητικό μέρος της διατριβής του/της, με τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής απευθύνει γραπτή αίτηση προς την ΕΜΣ του Τμήματος για την έναρξη της συγγραφής της ΔΔ, αίτηση στην οποία περιλαμβάνει και αναλυτική έκθεση προόδου της ΔΔ του/της. Εφόσον η ΕΜΣ εισηγηθεί θετικά προωθεί την εισήγησή της στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση μετά από τη σύμφωνη γνώμη και αιτιολόγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΔ του/της υποψηφίου/-ας.

H πρώτη σελίδα της ΔΔ περιέχει:

 • Στο επάνω μέρος τον τίτλο της Διατριβής με κεφαλαία γράμματα, ζυγισμένο στο κέντρο της σελίδας, πιο κάτω «Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό» από κάτω το όνομα του/της υποψηφίου/-ας, πιο κάτω «Για την Απόκτηση του Τίτλου του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών» και στο κάτω μέρος «Αγρίνιο» και δίπλα το μήνα και το έτος.
 • Η δεύτερη σελίδα της Διδακτορικής Διατριβής περιέχει: Στο επάνω μέρος τον τίτλο της Διατριβής με κεφαλαία γράμματα, ζυγισμένο στο κέντρο της σελίδας, πιο κάτω «Υπό» (όνομα υποψηφίου) ακολούθως το «Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστημίου Πατρών» και τέλος, με πρώτο το όνομα του Προέδρου, τα ονόματα της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και ακολούθως το όνομα κάθε μέλους της εξεταστικής επιτροπής με τον τίτλο του και το Ίδρυμα από το οποίο προέρχεται.
 • Οι ενδιάμεσες σελίδες περιέχουν το κυρίως κείμενο της ΔΔ. Το κυρίως κείμενο της ΔΔ μπορεί να διακρίνεται σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του υποψηφίου, του επιβλέποντος και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
 • Η πρώτη σελίδα περιέχει την Περίληψη του κειμένου στα Ελληνικά και στη συνέχεια την ίδια περίληψη στα Αγγλικά (Summary). Στο τέλος της ΔΔ ο ΥΔ θα παραθέτει το βιογραφικό του σημείωμα.

Η ΔΔ συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Κατόπιν επιθυμίας του/της ΥΔ η ΓΣΕΣ μπορεί να επιτρέψει τη συγγραφή του κυρίως κειμένου της ΔΔ στην Αγγλική, εφόσον επισυνάπτεται εκτεταμένη περίληψή του στην Ελληνική.

Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

Όταν ο/η υποψήφιος/-α ολοκληρώσει τη συγγραφή της ΔΔ, ενημερώνει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι ο/η ΥΔ έχει συμπληρώσει όλα τα στάδια προετοιμασίας της ΔΔ, κάνει γραπτή εισήγηση στη ΓΣΕΣ του Τμήματος και προτείνει τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/2008.

Η ΕΕΕ, σε συνεννόηση με τον/την υποψήφιο/-α, ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Τα παραπάνω στοιχεία γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία μεριμνά για την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.

Ο/Η υποψήφιος/-α αναπτύσσει το περιεχόμενο της ΔΔ του/της ενώπιον της Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και του κοινού, και απαντά σε ερωτήσεις της. Η διάρκεια της παρουσίασης πρέπει να είναι περίπου 45 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και των ερωταποκρίσεων, ο/η υποψήφιος/-α και το κοινό αποχωρούν και η ΕΕΕ σε κλειστή συνεδρίαση και με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την απονομή ή όχι Διδακτορικού Διπλώματος, καθώς και για τη σχετική διάκριση: «Άριστα«, «Λίαν Καλώς» ή «Καλώς«. Επιπρόσθετα αποφασίζει και την αριθμητική βαθμολογία (με άριστα το δέκα). Θετική απόφαση λαμβάνεται με τουλάχιστον πέντε θετικές ψήφους. Η απονομή της διάκρισης γίνεται με βάση: α) Το επίπεδο της πρωτοτυπίας και ποιότητας της Διδακτορικής Διατριβής. Στα τεκμήρια της ποιότητας εντάσσονται και οι όποιες δημοσιεύσεις σύμφωνα με την παράγραφο Γ7β του Εσωτερικού Κανονισμού. β) Την έκταση της κατανόησης από τον/την ΥΔ του αντικειμένου της ΔΔ, καθώς και του γενικότερου γνωστικού πεδίου στο οποίο αυτή εμπίπτει, όπως αυτά προκύπτουν από την προφορική εξέταση.

Η έγκριση ή η απόρριψη της ΔΔ βεβαιώνεται με πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται η εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή και οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επιτροπής. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της ΕΕΕ και διαβιβάζεται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) θετικές ψήφοι, η ΓΣΕΣ αναγορεύει τον/την υποψήφιο/-α σε διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην οποία συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το τελικό κείμενο της ΔΔ μετά από τις διορθώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των μελών της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, τυπώνεται σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων και παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο/Η ΥΔ υποχρεούται, πριν την ανακήρυξή του, να καταθέσει:

 1. Τρία (3) αντίτυπα της ΔΔ επιμελώς βιβλιοδετημένα. Στη ράχη των δεμένων αντιτύπων θα αναγράφονται τα αρχικά και το επώνυμο του/της ΥΔ, οι λέξεις ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ και το έτος απονομής.
 2. Πέντε (5) αντίτυπα της ΔΔ σε CD [PDF ή Word (Windows)] (ένα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ένα για τη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, ένα για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, ένα για τη Εθνική Βιβλιοθήκη και ένα για την Γραμματεία του Τμήματος).
 3. Σε κάθε CD εξωτερικά αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο υποψηφίου/-ας, Τμήμα κλπ).
 4. Καταθέτει συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Για τη βαθμολόγηση, την μορφή του απονεμόμενου τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος και την καθομολόγηση του διδάκτορα ισχύουν όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.