Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εκρίθηκε, αρχικά, το 2014 με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Το Μάιο 2018, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1626Β/10.05.2018. Ο σχετικός κανονισμός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4106Β/20.09.2018.

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις».

Το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα ανάμεσα στις γνωστικές περιοχές που διαμορφώνουν α) η μελέτη των πολιτισμών των αστικών χώρων και β) οι μέθοδοι αναπαράστασης και αλληλεπίδρασης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών επιστημών, της αρχιτεκτονικής, των ΜΜΕ, της πολιτισμικής διαχείρισης και της πολιτισμικής πληροφορικής, και η μετεκπαίδευσή τους στη μελέτη, σχεδιασμό και παρέμβαση σε ζητήματα που συνδέονται με την πολιτιστική προβολή και αναπαράσταση σε αστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, ερευνώνται ζητήματα ερμηνείας και σημειωτικής ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται με την εγκαθίδρυση και διαμεσολάβηση των ψηφιακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων δυνητικών χώρων.

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η επέκταση της χρήσης τους έχει μετασχηματίσει τους αστικούς χώρους δημιουργώντας νέα πεδία δράσης και αναπαράστασης για τους κατοίκους και χρήστες των πόλεων. Οι πόλεις ως παλίμψηστα διαθέτουν ιστορικό περιεχόμενο που αναδεικνύεται και συμβολοποιείται όταν ιδεολογικοί, οικονομικοί ή αισθητικοί λόγοι το επιβάλλουν. Η μνήμη, ατομική και συλλογική, δημιουργεί και αναπαράγει αφηγήσεις και αστικούς μύθους παρουσιάζοντας διαφορετικές και όχι πάντα συμπλέουσες εκδοχές του παρελθόντος. Τα χωρικά πεδία συλλογικής έκφρασης, όπου οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις εξελίσσονται, είναι δημόσιοι χώροι όπως δρόμοι, πλατείες, στάδια, θέατρα, κινηματογράφοι, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι μνήμης, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Η άμεση σύνδεση των παραπάνω με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες έχει ως αποτέλεσμα τη δικτύωση των πόλεων με χρόνους και χώρους, γεγονός που ενισχύει την πολιτισμική επικοινωνία των κατοίκων. Επιπλέον, αλλάζει την αισθητική της πόλης και παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του πολιτισμικού κεφαλαίου. Το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη και παρέμβαση τέτοιων μορφών αναπαράστασης στους αστικούς χώρους.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Η επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) γίνεται δύο φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, η σχετική προκήρυξη ανακοινώνεται σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπου αναφέρονται αναλυτικά:

α) ο αριθμός των θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες

β) τα γενικά επιστημονικά θέματα των διατριβών

γ) τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων

δ) οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών

ε) οι ημερομηνίες των προσωπικών συνεντεύξεων

Τα παραπάνω δεν αποκλείουν τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση αίτησης υποψηφιότητας για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα από υποψήφιο/υποψήφια ο οποίος/η οποία έχει έλθει προηγουμένως σε επαφή με μέλος/μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συζητήσει λεπτομερώς μαζί του/τους το προτεινόμενο επιστημονικό θέμα της διατριβής. Σε αυτή την περίπτωση, το μέλος/τα μέλη ΔΕΠ μεταφέρουν τη σχετική αίτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος/-η για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (σχετικό έντυπο παρέχεται από τη Γραμματεία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Δύο Συστατικές Επιστολές
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης (αν υπάρχουν)
 • Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων
 • Γραπτή Έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους o υποψήφιος/η υποψήφια επιθυμεί την εκπόνηση ΔΔ στο Τμήμα

Δεκτοί/-ές για την εκπόνηση ΔΔ γίνονται οι υποψήφιοι/-ες που πληρούν τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3685/2008) και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Ειδικότερα, ως υποψήφιοι/-ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί/-ές:

α) Πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θεωρητικών Επιστημών ή Επιστημών του Ανθρώπου των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για τη συνάφεια πτυχίων από άλλα Τμήματα ή Σχολές ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τα γνωστικά και ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Τμήματος.

β) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συγγενών ειδικοτήτων με τα αντικείμενα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 του Ν.2327/95 και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, μόνο αν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”. Εάν ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς”, μπορεί να γίνει δεκτός/-ή υπό τον όρο ότι θα παρακολουθήσει και θα εξετασθεί σε τρία σχετικά προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, τα οποία θα ορισθούν από τη ΓΣΕΣ (ανάλογα με το πτυχίο του/της υποψηφίου/-ας), στα οποία θα πάρει βαθμό ≥ 7,0.

Υποψήφιοι/-ες που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές μόνο κατ’ εξαίρεση στο πρόγραμμα που οδηγεί κατευθείαν σε ΔΔ.

Περισσότερα

Skip to content