Πολιτισμική Οικονομία και Διαχείριση στις Πολιτισμικές Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Πολιτισμική Οικονομία και Διαχείριση στις Πολιτισμικές Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΕΠ812 ΠΕE Πολιτισμική Οικονομία και Διαχείριση στις Πολιτισμικές Δημιουργικές Βιομηχανίες

Διδάσκων: Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της πολιτισμικής οικονομίας και διαχείρισης στις πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα θέματα του πολιτισμικού κεφαλαίου, πολιτισμικής εμβληματικότητας, βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης και στο ρόλο της πολιτισμικής οκονομίας στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε θέματα πολιτισμικής διαχείρισης συμπεριφορών, δραστηριοτήτων και πρακτικών στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, στη μελέτη του πολιτισμικού υποβάθρου για τη θεώρηση των σύγχρονων πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών και τη συνεισφορά των ΠΔΒ στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της πολιτισμικής οικονομίας και της διαχείρισης του κλάδου των ΠΔΒ
 • να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα της πολιτισμικής οικονομίας και πολιτισμικού κεφαλαίου
 • να έχουν κατανοήσει τον ρόλο των θεσμικών πλαισίων στο πεδίο
 • να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών στο κλάδο των ΠΔΒ μέσα από την οικονομική θεώρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Πολιτισμική Οικονομία
 • Εισαγωγή στη κλαδική θεώρηση των Πολιτισμικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ)
 • Συμπεριφορά και Λήψη Αποφάσεων
 • Πολιτισμικές Διαστάσεις του Οικονομικού και Κλαδικού Περιβάλλοντος
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση στις Πολιτισμικές και Δημιουργικές Μονάδες (ΠΔΜ)
 • Θεωρία Πολιτισμικου Κεφαλαίου
 • Παγκοσμικοποίηση, Τοπικοποίηση, Εξωστρέφεια και Ανάπτυξη
 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο
 • Χρηματοδότηση ΠΔΒ και Χορηγίες
 • Πολιτισμική Εμβληματικότητα και Επωνυμία
 • Εφαρμοσμένα Ζητήμα στη Πολιτισμική Οικονομία και στο Κλάδο που περιλαμβάνει τις Πολιτισμικές Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Βιβλίο [ΧΧΧΧΧ]: Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Αυδίκος, Β. (2014). Εκδόσεις: Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Λεπτομέρειες
 2. Βιβλίο [ΧΧΧΧΧ]: Σημειώσεις στη Πολιτισμική Οικονομία. Κουτσομπίνας, Θ. (2020). Πανεπιστήμιο Πατρών. Λεπτομέρειες

Περίγραμμα μαθήματος

Skip to content