Αρχές Μάρκετινγκ

ΕΠ711 ΠΕΧ Αρχές Μάρκετινγκ

Διδάσκων: Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη βασική πρόκληση του μάρκετινγκ σήμερα: να δημιουργήσει ζωντανές, διαδραστικές κοινότητες των καταναλωτών που κάνουν τα προϊόντα και εμπορικά σήματα ένα μέρος της καθημερινής τους ζωής. Παρουσιάζονται θεμελιώδεις έννοιες και αρχές μάρκετινγκ εντός ενός καινοτόμου αναλυτικού πλαισίου που χρησιμοποιεί τις προτιμήσεις του πελάτη και τη τιμή των αγαθών. Το πλαίσιο αυτό βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Ιδιαίτερα, αναλύεται ο σημαντικός ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη σύγχρονη αγορά, η τμηματοποίηση της αγοράς, η στόχευση, η τοποθέτηση, η περιουσιακή αξία της επωνυμίας και των αγαθών προβολής, η ανάλυση της αξίας για τον πελάτη, το μάρκετινγκ με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα δίκτυα αξίας και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε δραστηριότητες όπως οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ καθώς και νέες μορφές επικοινωνίας, όπως το μάρκετινγκ εμπειριών, το ψυχαγωγικό μάρκετινγκ, οι στοχευμένες δημόσιες σχέσεις ως μέσου μάρκετινγκ και η έγκριση αγαθών από αξιόπιστες και αναγνωρίσιμες πηγές.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

Α) να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους του Μάρκετινγκ

Β) να έχουν κατανοήσει βασικά πρακτικά ζητήματα στην εφαρμογή του Μάρκετινγκ από τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Γ) να έχουν κατανοήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη δημιοργία αξίας και υπεραξίας προώθησης μέσω από το Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις

Δ) να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα προώθησης μέσω του Μάρκετινγκ των  πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών τα οποία παράγονται απο επιχειρήσεις και πολιτισμικούς οργανισμούς

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [13612]: ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, JOHN SAUNDERS, VERONICA WONG Λεπτομέρειες
Skip to content