ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσονται εξετάσεις για την εισαγωγή έως και 20 ατόμων για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

Τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι:

 • πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά
 • ή ισοδύναμη με τη γνώση της μητρικής μιας από αυτές και άριστη γνώση της δεύτερης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 15 Απριλίου έως και τις 30 Μαΐου 2019.

Για υποβολή αίτησης απαιτούνται:

(α) υποβολή υποψηφιότητας online, και

(β) κατάθεση ή αποστολή μέσω ταχυδρομείου (η σχετική διεύθυνση περιέχεται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης) φακέλου υποψηφιότητας με το εξής περιεχόμενο:

 1. αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή (αρχείο doc)
 2. βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που θα αναφέρει, μεταξύ άλλων, την ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του αιτούντος ατόμου
 3. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 4. αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) για κάθε γλώσσα εργασίας που δηλώνεται
 6. συστατικές επιστολές

Το ακριβές πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί στο διάστημα 20-23 Ιουνίου 2017.

Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο ΔΠΜΣ (100% του τελικού βαθμού).

Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000 ευρώ ως εξής:

 • 1ο εξάμηνο: 1.000 ευρώ
 • 2ο εξάμηνο: 1.000 ευρώ
 • 3ο εξάμηνο: 500 ευρώ
 • 4ο εξάμηνο: 500 ευρώ

Συμπληρωματικές πληροφορίες – εφόσον χρειάζονται – παρέχονται από το Γραφείο Σπουδών του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και ειδικότερα από την κ. Δάφνη Μουστακλίδου, στο τηλέφωνο 2310997402 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtmousta@enl.auth.gr.