Διόρθωση προσωρινών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ) ακαδ. έτους 2021-2022

Λόγω παράλειψης κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών των είκοσι πέντε (25) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ανακοινοποιούνται στο ορθό τα αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο pdf].

Τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατεθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης (5/05/2022 έως 11/05/2022 στις 14:00μ.μ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση rescom@upatras.gr με κοινοποίηση στην κα Αγκότη (stagoti@upatras.gr). Για οποιαδήποτε πληροφορία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν μέσω e-class.

Ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί μετά την 12η Μαϊου 2022 και την εξέταση τυχόν ενστάσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content