Κατάθεση ετήσιων εκθέσεων προόδου υποψηφίων διδακτόρων

Η προθεσμία κατάθεσης των ετήσιων εκθέσεων προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος είναι η 11 Ιανουαρίου 2019.

Κατατίθεται η έκθεση προόδου συνδοευόμενη από διαβιαστικό έγγραφο εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Τα σχετικά έντυπα σε μορφή doc και pdf υπάρχουν στην ενότητα Έντυπα στην κατηγορία Μεταπτυχιακές σπουδές.

Skip to content