Διαδικασία διαγραφής φοιτητών

Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών* θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση διαγραφής (μορφή doc), η οποία θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, και να την αποστείλουν σε φάκελο υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Γραμματεία
(Παλσιό Μουσικό Σχολείο, Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς)
Σεφέρη 2,
30100, Αγρίνιο

Στο φάκελο θα πρέπει επιπλέον να περιέχονται:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. πρωτότυπη ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ),
  3. κάρτα σίτισης,
  4. κάρτα βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω, είναι απαραίτητη η υποβολή υπογεραγραμμένου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης όπου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

  • Δεν έχω στην κατοχή μου Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, λόγω:………………
  • Δεν μου έχει χορηγηθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών* κάρτα σίτισης και κάρτα βιβλιοθήκης.
  • Δεν έχω καμία εκκρεμότητα με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών ούτε με το ηλεκτρονικό σύστημα Εύδοξος.

Το αποφοιτήριο αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση διαγραφής.

Σημείωση: Τα ανωτέρω έγγραφα να φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή των αιτούντων.

*Κατάργηση με το άρθρο 36 παρ. 2 περίπτωση α) του ν.4610/2019 7.5.2019 (ΦΕΚ70/Α’) του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, και ένταξή του στο ιδρυθέν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

Skip to content