Πρακτική άσκηση: άτομα που επιλέχθηκαν για 2018-19 (τελικός κατάλογος)

Στο παρόν έγγραφο περιέχεται ο τελικός κατάλογος των 40 ατόμων που επιλέχθηκαν για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από επιλεγέντα υποψήφιο, η θέση παραχωρείται στον πρώτο επιλαχόντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος εκ μέρους της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Γεώργιος Στυλιαράς

Έλλη Λεμονίδου

Skip to content