Σχετικά με παράδοση τίτλων σπουδών (πτυχίων) στους αποφοίτους του Τμήματος (21.12.2020 έως 8.1.2021)

Ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και θα γίνεται μόνο παράδοση / αποστολή.

Η παράδοση/αποστολή των τίτλων σπουδών του ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 έως και 8 Ιανουαρίου 2021.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι (εφόσον έχουν αποστείλει αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία)  παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους :

1.από τις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία του Προέδρου χωρίς την ύπαρξη συνόδων μελών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Γραμματεία.

2. Αποστολή  ηλεκτρονικού    μηνύματος   από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr-ha@upatras.gr   με συνημμένα τα παρακάτω :

      Α. Ηλεκτρονική  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ την οποία μπορεί και να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr  (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

«ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ : Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου …………………….…. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’  εμού, με δική μου οικονομική  επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος,:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΦΕΡΗ 2 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100

Τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν  από την υπηρεσία σας. Έχω Α.Μ Φοιτητή ………..……..και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)».

       Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου ).


Εκ της Γραμματείας

 

Skip to content