ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του  Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών»,  παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 43 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος και μπορούν να επιλέξουν το μάθημα ΕΕ815 Πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

  • Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2021
  • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/08/2021

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. ΑΙΤΗΣΗ Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται)
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  3. Συνοδευτική Επιστολή
  4. Βιογραφικό Σημείωμα

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 στη γραμματεία. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημερών μετά την επομένη της ανακοίνωσης του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ).

Η επιλογή ενός φοιτητή/φοιτήτριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τέσσερα κριτήρια με τα αντίστοιχα βάρη:

α) ο μέσος όρος βαθμολογίας – 30%

β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής – 30%

γ) κατάθεση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS – 20%

δ) κατάθεση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το υπόδειγμα του EUROPASS – 20%

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

  • στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
  • στην ιστοσελίδα του Τμήματος

και θα τοιχοκολληθεί:

  • στη Γραμματεία του Τμήματος
  • στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μ. Κατσιάνης

Επίκουρος Καθηγητής

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

19/01/2021 Τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής (11.30-12.30)
12/02/2021 Νέα Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής
1/7/2021 Έναρξη πρακτικής άσκησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΑ2020_2021_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ-1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΑ2020_2021_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ-1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΑ2020_2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ-2-1-1

Skip to content