Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ειρ. Χαντζή

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Ειρήνης Χαντζή, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Η επαυξημένη πραγματικότητα στη βιβλιοθήκη: μελέτη περίπτωσης σε μαθητές δημοτικού».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Δημήτριος Κουκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Καλή Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια

Χρήστος Φείδας, Επίκ. Καθηγητής