Ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες, Αναπαραστάσεις»

Εξεταστέα ύλη (σύμφωνα με την αρθρογραφία ανά μάθημα, βλ. διάγραμμα)

Η εξεταστέα ύλη σε μορφή αρχείου pdf

  • Eriksen 342-356, Κάβουρας 45-56 και 71-74, Πούχνερ 199-206 (το άρθρο της Κυριακίδου- Νέστορος αφαιρέθηκε από την ύλη).
  • Κακούρη όλο (χωρίς πολλές λεπτομέρειες), Κυριακίδου-Νέστορος 91-110, Παπακώστας όλο, Πούχνερ: οι σελ,233-245, 248-255,257-259, 267-268 πολύ περιληπτικά. Έμφαση στις σελ. 272-281.
  • Αυδίκος 211-225, Hendry 146-148 και 153-162, Μακρυνιώτη 25-31, Van Gennep 358-368.
  • Laburthe-Tolra – Warnier 199-206 και ΕΙΤΕ Richards 369-370, 377-384 ΕΙΤΕ Barth 386-389, 397-402 (Προσοχή: διαβάστε για την ενότητα αυτή και τις σελ. 352-356 του Eriksen βλ. ενότητα 1).
  • Σκουτέρη-Διδασκάλου 114-124, 128-135 και 147-152, Σερεμετάκη 237-246 και 253-261.
  • Ψυχογιού 1-12 και 15-19, Χρυσανθοπούλου, 53-59 και 65-72.
  • Αικατερινίδης όλο, Κιουρτσάκης 29-33, 37-47, 49-69, 83-97, 105-109 και 146-153, Παπαπαύλου όλο (το κείμενο του Puchner αφαιρέθηκε από την ύλη).
  • Danforth 21-25, 80-114, 221-237, Διονυσόπουλος-Λιάβας 1-4, 8-17, 42-45, Λιντερμάγερ 243-252, 263-264 και 281-282.
  • Βελιώτη-Γεωργοπούλου όλο, Μαχαίρα 32-37 και 130-145 (το κείμενο του Κάβουρα αφαιρέθηκε από την ύλη).

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή