Ο αντεστραμμένος Διόνυσος – Αναχωρά(-η)ση – Φωτεινή Κρυπτότητα